Hellēnistikas centrs

HELLĒNISTIKAS CENTRS

Saīsināti: HC

Centrs dibināts 2000. gadā.

Epidemioloģiskās situācijas līdz šim izteiktā un pastāvīgā nestabilitāte (kā arī pārsātināšanās tiešsaistes pasākumu jomā) liedza 2020. gadā pienācīgi atzīmēt apaļu jubileju – HC divdesmitgadi. Arī 2021. gadā – Grieķijas Republikas neatkarības divsimtgadi.

Cerības satikties labos klātienes pasākumos liekam uz nākamo, 2022. gadu!

Centra mērķi:

stiprināt un attīstīt pētniecisko bāzi grieķu valodas, literatūras un kultūras studijām Latvijā, veicinot kā senās, tā mūsdienu grieķu valodas, literatūras, kultūras apguvi un izpēti; sekmēt hellēnisko kultūrvērtību daudzveidīgu un mūsdienīgu apzināšanu un izgaismošanu humanitāro vērtību vidē Latvijā.

Centra uzdevumi:

izstrādāt pētījumu un tulkošanas projektus, publiskot to rezultātus; organizēt konferences, seminārus, pārstāvēt Latvijas Universitātes hellēnistu darbu ārvalstīs; organizēt un popularizēt grieķu literatūras tulkošanas seminārus; piedāvāt sengrieķu, jaungrieķu valodas nodarbības un tematiskus seminārus interesentiem; piesaistīt studentus, veicinot viņu darbu pētniecībā, tulkošanā.

Centra padome: profesore Ilze Rūmniece, asociētā profesore Gita Bērziņa, profesors Ojārs Lāms, docente Ilona Gorņeva, Dr. philol. Brigita Kukjalko

Rakstu krājums:

Sadarbībā ar Latīniskā kultūrmantojuma centru regulāri tiek veidots zinātnisko rakstu sērijveida krājums (starptautiska redkolēģija un recenzēšana) Antiquitas Viva. Studia Classica; krājums iekļauj arī neliela apjoma tulkojumu darbus, recenzijas, kā arī informāciju par klasiskās filoloģijas jomas svarīgākajiem notikumiem, atskatoties nesenā pagātnē.

Iesniegšanai LU Akadēmiskajā apgādā tiek komplektēts 2022. gada krājums Nr. 6

Aktualitātes 2020. – 2021.:

Projekti (procesā, rezultātos):

♦ Darbs starptautiskā projektā “Neo-Latin and Humanist Greek Poetry in the Baltic Region: An Anthology” Marburgas universitātes profesora Gregora Fogt-Špiras (Gregor Vogt-Spira) vadībā: Latvijas bibliotēkās atrodamo tekstu atlase, tulkošana, komentēšana, vēsturisku faktu par autoriem izpēte antoloģijas komplektēšana, kurā līdzdarbojas Tartu, Viļņas, Sankt-Pēterburgas, Lundas, Marburgas universitāšu speciālisti (sadarbībā ar Latīniskā kultūrmantojuma centru). Antoloģiju izdos humanitāro publikāciju vidē slavens apgāds Georg Olms Verlag AG (Hildesheim, Zürich, New-York).

♦ Daudzu gadu autoru kopdarba rezultāts – Aristoteļa “Rētorikas” tulkojums latviešu valodā (ar komentāriem, glosāriju un zinātnisku rakstu pielikumu) LU Akadēmiskajā apgādā iznācis 2020. gadā; īsā laikā izpārdots, norādot uz lasītāju interesi un trāpījumu “vietā un laikā”.

2021. gada gaitā darba grupa (I. Rūmniece, I. Rotkale, B. Kukjalko, V. Paparinska) sagatavojusi iesniegšanai apgādā papildinātu 2. izdevumu.

♦ Sadarbībā ar Latvistikas un baltistikas nodaļas valodniekiem Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” ietvaros projekts “Gramatikas enciklopēdiskā vārdnīca” (prof. A. Kalnačas vadībā) – šķirkļi par gramatiskās domas un rētorikas vēsturi (I. Rūmniece, G. Bērziņa, K. Narbute)

Tulkošanas semināri/aktuāli jautājumi:

♦ Jaungrieķu dzejas un prozas lasījumi, tulkojot un apspriežot saturu, valodu. Vadītājs Mg. philol., doktorants Dens Dimiņš

♦ Konsultatīvi semināri par latīņu/sengrieķu īpašvārdu atveides problemātiku (2021. pavasaris)

Publiskas lekcijas:

♦ Sadarbībā ar LNB un HZF ĀSN lekcija LNB “Par rētoriku: klasiskās un arābu rētorikas saikne” 2020. gada janvārī (autores: I. Kleinhofa, I. Rūmniece)

♦ Sadarbībā ar LU Bibliotēku publiska tiešsaistes lekcija “Rētorika. 2. vilnis” (I. Rūmniece), 2020. gada 4. decembris

♦ Publiska tiešsaistes lekcija sarunu festivālā LAMPA (virstēmas “Cieņa” ietvaros) 2021. gada 26. maijā “Cieņa šodien un Eiropas sākumos” (autores I. Gorņeva un I. Rūmniece par antīkās kultūrvides tekstu liecībām cieņas jēdziena sakarā un to uztveres iespējām šodien)

♦ Tematiskas vieslekcijas klasisko filologu 1. kursa studentiem: Dr. philol. Brigita Kukjalko -“Atēnu kultūrtelpas senatnes dimensija 2021” (2021. gada 9. decembrī),

Mg. philol. Irīna Rudenko - “Bizantijas laika leksikoni” (2021. gada 2. decembrī)

Starptautiska konference

♦ Līdzdalība starptautiskās sadarbības projekta konferencē Colloquium Balticum (CB) Vilnense XVII (2021. gadā 11. – 13. novembrī organizēja Viļņas universitāte) ar homērpētniecības tēmām:

Ἐπιγίγνεταί τις ἡδονή: Homer's Example in Aristotle's “Rhetoric” (I. Rūmniece)

The Never-Ending Homer and the Case of M. Miller’s Circe (I. Gorņeva)

Homeric Diction in Lucian’s Satirical Dialogues (G. Bērziņa)

Homer in Latvian: Influences and Possible Futures (L. Veips)

Lepojamies:

Vairāku HC norišu un projektu dalībniece Ieva Fībiga 2021. gada rudenī Latvijas Universitātē veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu - disertāciju “Metaforisku terminu attīstība sengrieķu medicīnas tekstos”, iegūstot filoloģijas doktora grādu.

Pētījums aptver gan sengrieķu tekstus, to valodu un nozīmes pārnesuma principus, gan medicīnas terminoloģijas veidošanās vēsturi, noderot kā filologiem, tā mediķiem.