Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.12.2011

Akadēmisko studiju programma, ko nodrošina Klasiskās filoloģijas katedras profesores Ilzes Rūmnieces vadībā.

Studiju forma: pilna laika klātiene (2 gadi)

Studiju virzieni: klasiskās valodas, antīkā literatūra (stili, žanri, recepcija), antīkā kultūra padziļinātā un paplašinātā starpdisciplinārā, vispārteorētiskā un kulturoloģiskā kontekstā

Ieskats programmā īstenotajos kursos:

  • zinātņu nozaru / apakšnozaru teorētisko atziņu izpēte (Stilistika un tekstveide, Literatūrpētniecības metodes XX gs., Antīkā kultūrmantojuma recepcijai, Grieķu / latīņu valodas vēsture, Antīkā stilistika u.c.)
  • teorētisko nostādņu aprobācijas kursi apakšnozares aktuālo problēmu aspektā (Antīkais eps: tipoloģiskais aspekts, Antīkās historiogrāfijas metodes, Antīkās oratormākslas teorētiskie avoti, Simposija literatūra Grieķijā, Skaistuma kategorija sengrieķu kultūrā, Femīnā valence antīkajā kultūrā, Mūzikas kulturoloģija, Mitoloģija mūsdienu literatūrā, Publiskās runas pamati u.c.)

Diploms: humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā